ODUSTANAK OD KUPOVINE
Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupovini robe koji je zaključen putem Web shop-a, to možete učiniti na sledeće načine:
1. slanjem obrazca za odustanak od ugovora elektronski na imejl adresu office@bubillikids.rs 
2. na drugi nedvosmislen način.
Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu office@bubillikids.rs Bubilli Kids d.o.o. će vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca.
Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Bubilli Kids d.o.o. i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u vašu državinu, odnosno u državinu trećeg lica koje ste odredili. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora.
Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa etiketom takođe mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
U slučaju da odustanete od ugovora vi snosite troškove vraćanja robe i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora pošaljete Bubilli Kids d.o.o. kupljenu robu.Bubilli Kids  je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora s tim da Bubilli Kids d.o.o. može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na vaš tekući račun.
 

ZAKONSKA ODGOVORNOST ZBOG NESAOBRAZNOSTI ROBE
Obaveštavamo vas da je saglasno Zakonu Bubilli Kids d.o.o.  odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Smatra se da je rizik prešao na potrošača trenutkom predaje robe potrošaču ili trećem licu koje on odredi.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
Bubilli Kids d.o.o.  je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru: ako odgovara opisu koji je dao Bubilli Kids d.o.o.  i ako ima svojstva robe koju je Bubilli Kids d.o.o. pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Bubilli Kids d.o.o. ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Bubilli Kids d.o.o., proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Bubilli Kids d.o.o.  odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Bubilli Kids d.o.o. znao; ili se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Bubilli Kids d.o.o. izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
Bubilli Kids d.o.o.  ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.
Bubilli Kids d.o.o ne odogovara za pogrešnu procenu veličine prilikom kupovine,te istu može ispraviti o trošku kupca.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira da Bubilli Kids d.o.o.nesaobraznost robe otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Bubilli Kids d.o.o. nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku; opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene i ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Bubilli Kids d.o.o.

ZAMENA ROBE
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilno održavanje robe.
Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaz (Račun).
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Bubilli Kids d.o.o.
Obaveštenje o načinu izjavljivanja reklamacija, načinu i mestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama
Saglasno Zakonu obaveštavamo vas da reklamacije na robu kupljenu putem Vebsajta možete izjaviti elektronski na imejl adresu office@bubillikids.rs . Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini te robe (kopija računa, slip i sl.).
Prilikom dostavljanja robe ste dužni da dostavite ambalažu.
Po prijemu reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo vam broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Obaveštavamo vas da smo dužni da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili vašu prethodnu saglasnost.
Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo da vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo vašu saglasnost, što smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.