Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišćenje usluga na Web shop-u www.bubillikids.rs (u daljem tekstu: Web shop).
Web shop je postavljen i njime upravlja Bubilli Kids d.o.o. Palić, Trogirska 13 , a koristi se za predstavljanje Bubilli Kids aktivnosti i proizvoda, prodaju proizvoda, kao i za pružanje usluga njegovim korisnicima. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje Web shop-a kontaktirajte nas na sledeće adrese:
Bubilli Kids d.o.o. ,Republika Srbija, Trogirska13
24413 Palić
e-mail: office@bubillikids.rs 

Pristupanjem Web shop-u ili njegovim korišćenjem vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama, koje s vremena na vreme mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Web shop-u. Bubilli Kids d.o.o.  zadržava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja Web shop-a bez bilo kakvog obaveštenja. Pristup Web shop-u posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova.
Korisnici treba se ovim putem obaveštavaju da su informacije objavljene na  Web shopu informativnog karaktera,da su Vlasništvo Web shop-a i da se bez odobrenja ne mogu umnožavati  i distribuirati. 


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Bubilli Kids d.o.o.  ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Web shop-a i  Bubilli Kids d.o.o. se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Web shop.
Bubilli Kids d.o.o. može prekinuti u svakom trenutku pristup Web shop-u zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik.

Bubilli Kids d.o.o.  takođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Web shop-a suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Bubilli Kids d.o.o.  ili trećih lica.
Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

LIČNI PODACI
Bubilli Kids d.o.o.  postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) o čemu se možete detaljnije informisati na linku - Politika Privatnosti koji se nalazi na Web shop-u.
Primenljivo pravo
Sadržaj na Web shop-u kao i prava i obaveze nastale po osnovu kupovine proizvoda putem Web shop-a regulišu se zakonima Republike Srbije.

KUPOVINA PROIZVODA
Prezentacija proizvoda na sajtu www.bubillikids.rs predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda. Roba koja se prodaje putem Web shop-a poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom i deklaracijom.
Pritiskom na dugme "kupi" na zadnjem koraku postupka naručivanja vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i odmah će vam biti poslat e-mail koji sadrži sve elemente vaše narudžbenice.
Ugovorna strana sa kojom ste zaključili ugovor je:
Bubilli Kids d.o.o 
Republika Srbija, Palić,Trogirska13 
24410 Palić
MB 21327549
PIB 110266977
Tel: 
e-mail:office@bubillikids.rs
Stupanjem u ugovorni odnos sa Bubilli Kids d.o.o.  ostvarujete sva potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) koja uključuju i pravo na vansudsko rešavanje eventualnog spora povodom ugovora o kupovini robe.